strana 1    ~    2    ~    3    ~    4    ~    5    ~    6    ~    7    ~    8    ~    9    ~    10    ~    11    ~    12    ~    13    ~    14    ~    15    ~    16    ~    17    ~    18    ~    19    

Šifra delatnosti 74204 :  Projektovanje mašina i industrijskih postrojenja

Pib :  104637122

Matièni broj :  60363790

Tekuæi raèun :  160-265282-18        Banca Intesa

   

Izvod iz referentne liste - Projektna dokumentacija

REMONT VRELOVODNOG KOTLA BR. 2 - VK2 (Fab.Br.4372),
PROIZVOÐAÈA „SGP“ AUSTRIJA SNAGE 105MW,
INSTALISANOG U TO NOVI BEOGRAD


Naruèilac-Investitor :
JKP Beogradske Elektrane“

Izvoðaè :
FEROMONT A.D.
Beograd1. Zamenu cevi ložišta (gornji 1a-60a i srednji deo 1b-60b, (94031-210-01-00);
2. Zamenu voðica ekranskih cevi (uzengija) i rebara za nošenje voðica ekranskih cevi (èešljevi) u sve tri zone (94031-210-03-00-2-0) sa noseæim konzolama ;
3. Zamenu UNP160 profila na kojem su zavarena rebra za nošenje voðica ekranskih cevi (èešljevi) u sve tri zone
(94031-210-03-00-2-0);
4. Zamenu ozida u zoni ložišta .