strana 1    ~    2    ~    3    ~    4    ~    5    ~    6    ~    7    ~    8    ~    9    ~    10    ~    11    ~    12    ~    13    ~    14    ~    15    ~    16    ~    17    ~    18    ~    19    

Šifra delatnosti 74204 :  Projektovanje mašina i industrijskih postrojenja

Pib :  104637122

Matièni broj :  60363790

Tekuæi raèun :  160-265282-18        Banca Intesa

   

Izvod iz referentne liste - Projektna dokumentacija

SKLADIŠTNO TRANSPORTNA LINIJA ZA PRIJEM , SKLADIŠTENJE , DOZIRANJE
I TRANSPORT MESNO KOŠTANO ŽIVOTINJSKO BRAŠNO

- ALTERNATIVNO GORIVO ZA SAGOREVANJE NA GORIONIKU ROTACIONE PEÆI , ZA PROIZVODNJU CEMENTNOG KLINKERA .

Naruèilac-Investitor :
BFC LAFARGE Beoèin

POSTROJENJE JE PROJEKTOVANO ZA KAPACITET SAGOREVANJA Q = 13000 (t/god.)

Povoljnosti pri upotrebi alternativnog goriva:
- Redukcija emisije CO2,
- Smanjivanje cene proizvodnje cementnog klinkera upotrebom jeftinijeg goriva,
- Oèuvanje izvora neobnovljivih fosilnih goriva,
- Opravdana sekundarna upotreba materijala,
- Sagorevanje bez ostataka,
- Bez znaèajnije promene emisije,
- Opasne materije se uništavaju tokom procesa sagorevanja,
- Visoka toplotna efikasnost,
- Uklanjanje velike kolièine otpada,
- Visokokoristan ekološki balans.

PUNJENJE SILOSA

1. Cevni lanèasti transporter ,
2. Pneumatski transport ;

SKLADIŠTENJE

1. Silos sa noseæom èeliènom konstrukcijom
- Zapremina spremišta silosa : V = 74 (m3) ;
- Rotacioi pužni izuzimaè skladišnog materijala iz silosa ;

DOZIRANJE

1. Dvostruki pužni dozator , sa merenjem kolièine materijala ;

TRANSPORT

1 Pužni transporter ;

PNEUMATSKI TRANSPORT
(Prikljuèak na postojeæi pneumatski transport)

1. Rotacioni izuzimaè ,
2. Kompenzator,
3. Automatska klapna .