strana 1    ~    2    ~    3    ~    4    ~    5    ~    6    ~    7    ~    8    ~    9    ~    10    ~    11    ~    12    ~    13    ~    14    ~    15    ~    16    ~    17    ~    18    ~    19    

Šifra delatnosti 74204 :  Projektovanje mašina i industrijskih postrojenja

Pib :  104637122

Matièni broj :  60363790

Tekuæi raèun :  160-265282-18        Banca Intesa

   

Izvod iz referentne liste - Konstrukciona dokumentacija

Èelièna konstrukcija sa kinematskim elementima za prenos snage i obrtog momenta

AUTOMATSKA MAŠINA ZA POSTAVLJANJE-PREMEŠTANJE GRAÐEVINSKOG MATERIJALA

Naruèilac: KMG TRUDBENIK Beograd

- visina podizanja      H = 1 (m)

- ugao rotiranja 90 stepeni

- dužina transporta  L = 6 (m)

- nosivost                         g =  1 (t)

- težina                              G = 4 (t)